طراحی

زیبایی فضای پیرامون ما در نشاط روح و روان و کارایی ما اهمیت بسیاری دارد. طراحی مناسب با کاربری، اقلیم و البته گروه کاربران آن فضا، نقش بسیار تعیین کننده ای در دستیابی به یک فضای مطلوب دارد.

طراحی فرآیندی است که با در دست داشتن ملزومات خود و اصول ارتباطی آنها آغاز می شود و حاصل آن کشف ذات و خلق محیطی توأم با آرامش است.

شهر و خانه ما فضای پیرامون ماست و توجه به طراحی شهری، معماری خارجی و داخلی انعکاس هویت ماست.

بیشتر بخوانید